0341 - 561531

Direct uw afspraak plannen

Algemene voorwaarden

“Gezondheidspraktijk Mesrits” (hierna “de praktijk”) is de handelsnaam van mevrouw E.C. Dijkgraaf. De praktijk is gevestigd te Ermelo aan de Amanietlaan 9. Alle (behandel)overeenkomsten, aangegaan met medewerkers van Gezondheidspraktijk Mesrits, worden geacht te zijn aangegaan met mevrouw E.C. Dijkgraaf.

Een overeenkomst tussen een cliënt en de praktijk komt tot stand na aanvaarding, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling of digitaal van het behandelplan door de cliënt. Indien geen overeenkomst tot stand komt is geen vergoeding aan de praktijk verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor het opstellen van het behandelplan kan de cliënt worden gevraagd tot het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot zijn fysieke en geestelijke toestand. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
De praktijk zal met betrekking tot de behandeling van iedere individuele cliënt een digitaal dossier bijhouden. De praktijk zal zich er voor inzetten dat de privacy van haar cliënten niet wordt geschaad (zie ook het privacyreglement).
Alle bij de praktijk aangesloten therapeuten zijn gekwalificeerd tot het verrichten van de overeengekomen behandeling. De praktijk garandeert dat zij zich bij calamiteiten voldoende verzekerd heeft middels haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij schade zal deze worden vergoed tot het maximale van wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.
Op alle overeenkomsten met de praktijk zijn deze en volgende voorwaarden van toepassing. Een afschrift zal op verzoek de cliënt digitaal worden verstrekt. Deze voorwaarden zijn ook te lezen op de website van de praktijk (www.mesrits.nl/praktijk_av).
Omdat er in de praktijk meerder cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. De praktijk verzoekt u van deze huisregels kennis te nemen.

Huisregels en bejegening

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Personen die zich anders dan volgens de geldende fatsoensnormen gedragen wordt de toegang tot de praktijk ontzegd.
Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Laat geen waardevolle spullen achter in uw jas als u die aan de kapstok hangt in de wachtkamer. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van deze eigendommen.
De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit voor bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de te kiezen behandelend therapeut kan beoordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voorafgaand aan het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt (over het algemeen) in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal er vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden. Pas na verkregen toestemming zal de derde er bij mogen komen.
De therapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden

Betalingsvoorwaarden

De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de voldoening van de facturen van de praktijk.De behandelingen fysiotherapie worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar indien de praktijk daar een contract mee heeft. Indien de cliënt een restitutie polis heeft, of blijkt dat hij niet of onvoldoende verzekerd is, dan krijgt de cliënt een factuur voor de behandelingen toegestuurd.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de praktijk zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.
De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van het buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Klachtenregeling

Indien u het niet eens bent met de handelwijze van de medewerkers van Gezondheidspraktijk Mesrits dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Allereerst kunt u zich bij voorkeur wenden tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
Mocht dit voor de klager niet tot een voldoende oplossing leiden, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de kwaliteitscoördinator (Mevrouw E.C. (Chantal) Dijkgraaf).
Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie www.fysionet.nl). De klachtencommissie van het KNGF bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacyreglement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:
Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.